EnviroPoint

Komunita EnviroPoint sdružuje zájemce z univerzitních pracovišť, výzkumných ústavů, orgánů státní správy a firem, jejichž hlavním zájmem je expertní činnost, výzkum, vývoj a výuka v oblasti chemie, ochrany a tvorby životního prostředí, technologie ochrany a úpravy vod, znečištění prostředí toxickými látkami, nakládání s odpady, dekontaminace a sanace životního prostředí a v neposlední řadě také prevence a likvidace chemických havárií.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Obr. 1Obr. 2Obr. 3Obr. 4Obr. 5

Těžištěm komunity EnviroPoint je v současné době Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí na Masarykově univerzitě a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Vysokého učení technického.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především persistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).
Centrum tvoří výzkumné divize, specializované laboratoře a aplikovaná centra.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí nabízí velmi široké portfolio výzkumu a vývoje s praktickým využitím. V rámci spolupráce
s dalšími významnými pracovišti (např. Loschmidtovy laboratoře) představuje biotechnologie a aplikace v ochraně životního prostředí.
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí se zabývá základním i aplikovaným výzkumem především v oblasti detekce, identifikace a kvantifikace kontaminantů anorganického a organického původu ve složkách životního prostředí, včetně vody a živých organismů, a možnosti dekontaminace. Pro ústav je charakteristická dlouhodobá spolupráce s domácími i zahraničními univerzitami, chemickými podniky a ústavy Akademie věd ČR.

Současný výzkum ústavu se zaměřuje na metody detekce, identifikace a kvantifikace kontaminantů anorganického a organického původu ve složkách životního prostředí (voda, ovzduší, půda a živé organismy). Stálou pozici má výzkum dekontaminací a sanací životního prostředí, prevencí a likvidací chemických havárií a starých zátěží, popř. jejich hodnocení z hlediska možného zdroje sekundární kontaminace životního prostředí s ohledem na přítomnost toxických látek s karcinogenními, mutagenními a teratogenními účinky. Neustále také probíhá vývoj moderních technologií používaných na úpravu vody, ochrany ovzduší a nakládání s odpady, včetně hodnocení tuhých a tekutých odpadů a inovace technologií čištění vod.

Kooperace s jinými institucemi je i zde velmi silná a nabízí se možnost zapojení dalších institucí do komunity EnviroPoint a rozšíření možností spolupráce akademické a firemní sféry s cílem posílení praktických výstupů a aplikací.

1 2 3 4 5

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace